dychani modlitba

Modlitba s dechem

Jste v úzkostech a ve stresu a nedaří se vám soustředit se na modlitbu? Modlitba s dechem vám může pomoci se zklidnit a vnímat Boží přítomnost.

Jsou chvíle, kdy pro nás může být zvlášť těžké se na modlitbu soustředit – a přitom jsou to obvykle právě ty situace, ve kterých pociťujeme, že ji obzvlášť potřebujeme. Ve stresu a krizových okamžicích vnímáme, že bychom se potřebovali zklidnit a soustředit se na Boha a Jeho milost. Může se ale snadno stát, že jsme natolik v napětí, že se nám právě toto ztišení nedaří.

Pokud se naučíme modlit se spolu se svým dechem, s překvapením zjistíme, že jsme schopni se začít soustředit a ztišit i když tomu okolnosti zrovna nenahrávají. Je to způsob modlitby, který používaly generace křesťanů před námi.

modlitba s dechem

Co to je modlitba (s) dechem?

Dýcháme, ať už se na dech soustředíme, nebo ne. Bez dechu není života. Bůh stvořil člověka tak, že mu vdechnul život.

„Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.“ – Job 33,4

Dýchání zhluboka nám pomáhá se zklidnit a soustředit. Uvolňuje se stres, naše mysl se přelaďuje. Modlitba s dechem není nic složitého. Jsou to modlitby v krátkých, jednoduchých větách, které zkoordinujeme se svým nádechem a výdechem.

Jednou z nejstarších verzí takové modlitby je modlitba pouštních otců ze 3. – 4. století Kyrie Eleison, tedy „Pane, smiluj se“, která odkazuje na texty z Žalmu 123,3 a z Lukáše 18,38.

Výhodou modliteb s dechem je, že se dají zařadit velmi snadno kdykoliv během dne. Není k nim nutně potřeba mnoho času a přesto vám mohou pomoci obnovit potřebnou rovnováhu. Můžeme díky nim naučit svou mysl, aby se uvolnila i ve chvílích napětí.

Propojujeme jimi také svého ducha, duši (mysl a emoce) a tělo, takže zapojujeme celé své bytí. Pomáhají nám tak zpomalit i v situacích, které jsou náročné a nepřehledné.

Když se naučíme modlit s dechem, budeme také lépe rozumět tomu, co to znamená „modlit se bez přestání“ (1. Tesalonickým 5,17). Koneckonců, dýcháme přece neustále. A můžeme si tak také připomínat, že tak, jako nemůžeme žít bez kyslíku, nemůžeme žít ani bez Boha a Jeho milosti. Náš dech, náš život je v Jeho rukou.

V jeho ruce je život každého tvora, je v ní dech každého lidského těla. “ – Job 12,10

Jak se modlit s dechem?

Zkuste nejprve začít tím, že se budete chvíli soustředit na svůj dech. Pokud vám to pomůže, můžete zavřít oči. Pokuste se pomalu dýchat do břicha. Pravděpodobně si po chvíli všimnete, že se váš dech prohlubuje. Také si můžete všímat, co dalšího se děje ve vašem těle – zda cítíte někde napětí, jak vám bije srdce, zda vnímáte nějaký tlak nebo naopak úlevu. Nikam nespěchejte.

Pak můžete začít vyslovovat jednoduchou modlitbu. S první částí věty se tedy nadechujeme, s druhou vydechujeme. Taková modlitba může vypadat například takto:

(nádech) Mluv, Pane – (výdech) tvůj služebník slyší.

Ano, opravdu je to takto jednoduché. Jak vidíte, jeden ze způsobů, jak se modlit s dechem, je použít věty přímo s Písma. Tady je několik dalších příkladů, jak takové jednoduché modlitby mohou vypadat:

modlitba s dechem

Mezi další Písmem inspirované modlitby můžete zařadit například tyto:

 • Ty jsi Pán Pánů a Král Králů.
 • Ty jsi Alfa i Omega první i poslední.
 • Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů.
 • Ne má vůle ale tvá se staň.
 • Hospodin je můj pastýř nebudu mít nedostatku.
 • Nevíme, co máme dělat – ale naše oči hledí k tobě.

Lze se takovým způsobem také modlit celou Modlitbu Páně:

Otče náš jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé přijď Království tvé, jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Můžete si samozřejmě také vytvořit svou vlastní modlitbu. Stačí si zvolit jednoduchou větu, která dobře vyjadřuje, co chcete Bohu říci. Může to být například něco takového:

 • Děkuji ti Bože za tvou lásku.
 • Prosím, Pane dej mi více víry.
 • Důvěřuji ti ty jsi můj Bůh.
 • Ty jsi moje světlo veď mě na mých cestách.
 • Tvoje radost je moje síla.
 • Ježíši Kriste dávej mi odpočinutí.
modlitba s dechem

Naslouchejte

Modlitbu (s) dechem můžete spojit také s nasloucháním. Všímejte si toho, co se ve vás děje:

 • Pozorujete zklidnění své mysli?
 • Vnímáte Boží laskavou přítomnost? Nebo alespoň její záblesk?
 • V jakých okamžicích se vám daří zaslechnout Boží hlas?
 • Jaké Boží vlastnosti se vám vybavují?
 • Za co v tuto chvíli cítíte vděčnost?

Přeji vám, abyste skrze modlitby (s) dechem načerpali nové síly, abyste objevili nové cesty, jak být v Boží přítomnosti, a obnovila se vaše důvěra v Boha – i v těžkých časech.

Tagy příspěvků:
, ,